หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย:        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
          ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Arts Program in French

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ชื่
อเต็ม (ภาษาไทย):    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
          ชื่อย่อ (ภาษาไทย):     ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)
          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):Bachelor of Arts (French)
          ชื่
อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.A. (French)

จุดเด่นของหลักสูตร
          เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจภาษา วัฒนธรรมและวรรณคดีฝรั่งเศส โดยเน้นให้สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ทักษะในการงานอาชีพหรือเพื่อศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังส่งเสริมให้นิสิตที่สนใจไปเรียนเพิ่มประสบการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรม ณ Centre de Linguistique Appliquée (CLA) เมืองเบอซองซง ประเทศฝรั่งเศส โดยนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและสามารถโอนหน่วยกิตการเรียนได้ (ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรฯ กำหนด)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
          หลักสูตรได้ออกแบบไว้เพื่อให้นิสิตสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เช่น  ครูสอนภาษาฝรั่งเศส เลขานุการ พนักงานในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  เจ้าหน้าที่ประสานงานในธุรกิจการจัดประชุม  สัมมนา นิทรรศการ และอาชีพอิสระอื่นๆ เช่น นักเขียน นักแปล เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (สายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส)
  2. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ.
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน (รับตรง)
  4. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์

โทร. 02-2601770-7 ต่อ 16400-3, 16219

Website
รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ฉบับเต็ม)

http://hu.swu.ac.th/files/academics/T2_BA_French.pdf