หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย:        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          ภาษาอังกฤษ:    Master of Arts Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย
          ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
          ชื่อย่อ: ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
          ภาษาอังกฤษ
          ชื่อเต็ม: Master of Arts (English)
          ชื่อย่อ: M.A. (English)

จุดเด่นของหลักสูตร
          
เป็นหลักสูตรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสะท้อนการคิด วิเคราะห์ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาตนเองและสังคมให้เป็นสังคมที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเรียนผ่านประสบการณ์ ฝึกความเป็นผู้นำ เพื่อให้มีโอกาสนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในงานอาชีพและในชีวิตประจำวัน  และเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งงานที่บัณฑิตสามารถปฏิบัติได้ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สถานทูต พนักงานสายการบิน พนักงานฝ่ายเลขานุการ พนักงานโรงแรม ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักพิมพ์ เป็นต้น
  2. สามารถประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และมัคคุเทศก์เมื่อได้ใบรับรองประกอบอาชีพนั้นๆ 
  3. ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถาบันที่เปิดสอนและฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ
  4. ทำงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          
ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่กระทรวง ศึกษาธิการได้ให้คำรับรอง  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17
          ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่กล่าวมาแล้วให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0-2260-1770-7 ต่อ 16219, 16268

Website
รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับเต็ม)
http://hu.swu.ac.th/files/academics/T2_MA_English.pdf