หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in History

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     
ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต(ประวัติศาสตร์)
     
ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)
     
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (History)
     
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (History)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา   -

จุดเด่นของหลักสูตร

  • เน้นศึกษาช่วงประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน
  • ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โบราณคดี        พิพิธภัณฑวิทยา รวมทั้งศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ที่เรียนได้โดยตรงและอาชีพ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  1. ครู/อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือสังคมศึกษา
  2. ศึกษานิเทศก์ในสาขาสังคมศาสตร์
  3. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ เช่น เป็นนักอักษรศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เป็นนักจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เป็นภัณฑารักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นนักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ  รวมทั้งเป็นภัณฑารักษ์ของหน่วยราชการอื่นๆ ได้แก่ กรมธนารักษ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
  4. ทำงานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน เช่น สำนักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ นิตยสาร
  5. ทำงานเกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยวทั้งในส่วนราชการ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทท่องเที่ยว
  6. ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและหนังสือ เช่น ศูนย์ข้อมูล หอสมุดเอกชน  พิพิธภัณฑ์เอกชน
  7. ทำงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่วิจัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
โทรศัพท์ 0 – 2649 – 5160