หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hotel

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
     ชื่อย่อ (ไทย):  บธ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Business Administration (Tourism and Hotel)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.B.A. (Tourism and Hotel)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา  
     - ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
     1. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้
          - ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
          - ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาเวียดนาม)
     2. การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในสถานประกอบการในประเทศหรือต่างประเทศ
     3.โรงแรมสวูเทล (Swutel) ชั้น 16 -17 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ที่เน้นความเป็นวิชาการ การบริหารจัดการที่จะใช้ความรู้ที่นิสิตได้ร่ำเรียนมาเข้ามาจัดการ และฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแก่นิสิตต่อไป

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
      ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการได้ดังนี้
     1. อาชีพสายการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการบิน เป็นต้น
     2. อาชีพสายการโรงแรม  สามารถเลือกตำแหน่งงานการทำงานธุรกิจโรงแรม  เช่น  แผนกขาย แผนกรับจอง แผนกต้อนรับ เป็นต้น
     3. อาชีพในสายการบริการอื่นๆ สามารถเลือกทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ เช่น การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ หรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน และพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  2. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
โทร 02-649-5000
ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018 
แฟกซ์ 0-2169-1015