หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการภูมิวัฒนธรรม
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
     
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Geo – Cultural Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการภูมิวัฒนธรรม)
     ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ.(การจัดการภูมิวัฒนธรรม)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Geo – Cultural Management)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (Geo – Cultural Management)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     การจัดการภูมิวัฒนธรรม

จุดเด่นของหลักสูตร     
     เป็นการผลิตบัณฑิตในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษากลับไปรับใช้ถิ่นบ้านเกิด มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรม บนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดโอกาสให้เยาวชนชายขอบได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. โอกาสในการเป็นครูชาวไทยภูเขาด้วยการศึกษาต่อ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
 2. นักจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของหน่วยงานเอกชน
 3. นักพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมแบบยั่งยืน ใน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานราชการ
 4. นักจัดการวัฒนธรรมสารสนเทศ
 5. ประกอบอาชีพอิสระเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. มีภูมิลำเนา 
       
  กลุ่มที่ 1  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก 
       
  กลุ่มที่ 2  มีภูมิลำเนาอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 3. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า
 4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  ไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเรียนรู้เพื่อท้องถิ่น ถิ่นเกิด มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และหนักเอาเบาสู้
 6. มีสุขภาพกายใจดี และร่างกายแข็งแรง
 7. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
โทรศัพท์ 02-2602141, 02-2602142
http://bodhi.swu.ac.th/