หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ภาษาไทยชื่อเต็ม:  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
     ชื่อย่อ:  ศ.บ.
     ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม:  Bachelor of Economics
     ชื่อย่อ:  B. Econ.

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
ไม่มี

จุดเด่นของหลักสูตร
     
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ ผลิตกำลังคนที่มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นประโยชน์และมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์สามารถประกอบอาชีพได้ในวงกว้าง โดยทำงานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น เศรษฐกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่การคลัง นักวิชาการ และนักวิจัย หน่วยงานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน การตลาด สินเชื่อ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้เข้าเป็นนิสิต ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

 

ติดต่อสอบถาม

คณะเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ 02-169-1004 
โทรสาร 02-169-1005
http://econ.swu.ac.th/