หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education Program in Health Education and 
Physical Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ภาษาไทย        
     ชื่อเต็ม (ไทย):  การศึกษาบัณฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย):  กศ.บ.(สุขศึกษาและพลศึกษา)
     
ภาษาอังกฤษ    
     
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Education  (Health Education and Physical Education)
     
ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.Ed. (Health Education andPhysical Education)

วิชาเอกของหลักสูตร
     วิชาเอกสาขาสุขศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว)
     วิชาเอกสาขาพลศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว)
     
วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาเอกคู่)

จุดเด่นของหลักสูตร
     
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานผลิตครูพลศึกษา มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2446 คณะพลศึกษาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำหลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา สืบสานเจตนารมณ์ในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อวงการศึกษาของไทย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูและบุคคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและ
  2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะพลศึกษา
โทรศัพท์ 
0-2664-1000 ต่อ 15426
และ 22509,22516 หรือ 0-3732-2625
http://pe.swu.ac.th/