หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Sport and Leisure Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ)
     
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ปร.ด. (การจัดการกีฬาและนันทนาการ)
     
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Sport and Leisure Management)
     
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ph.D. (Sport and Leisure Management)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-

จุดเด่นของหลักสูตร
     
สามารถเป็นผู้นำทางการกีฬาและนันทนาการ  วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคิดริเริ่มในการสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา  สถาบันและองค์กรต่างๆ
  2. นักวิชาการ นักวิจัย และวิทยากรเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ ในองค์กรกีฬาและนันทนาการ และอื่นๆ
  3. นักบริหารจัดการเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ และการพัฒนาบุคลากร
  4. ประกอบธุรกิจบริการและการจัดการเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 การรับเข้าเป็นบัณฑิต ข้อ 17 และข้อ 18 (ภาคผนวก ก) และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา นันทนาการ  การจัดการนันทนาการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

คณะพลศึกษา
โทร. 026495000 ต่อ 22509, 22516
http://pe.swu.ac.th