หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
     ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Doctor of Philosophy (English)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  Ph.D. (English).

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-

จุดเด่นของหลักสูตร
     
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ  ดังนี้

  1. มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีทางด้านภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษ และ/หรือ วรรณคดี เพื่อให้สามารถนำไปใช้และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีบทบาทในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และ/หรือ วรรณคดี ที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย
  3. สามารถทำงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ และ/หรือวรรณคดี

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
ดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรนี้สามารถเป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้บริหารที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษขั้นสูง ทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งอาชีพอิสระต่างๆ เช่น นักวิจารณ์  นักแปล นักเขียน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ที่สำนักงานก.พ.รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาเอกตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
  2. มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในการทำวิจัย
  3. มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

หมายเหตุ
     
ในกรณีที่มีปัญหาการตีความเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครข้อใดข้อหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรที่จะพิจารณา

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 
โทร.  02-649-5000 ต่อ 16219  หรือ  02-260-0249  หรือ

อาจารย์ ดร. สุทัสสี สมุทรโคจร
ประธานหลักสูตรฯ  02-649-5000 ต่อ 16223

อาจารย์ ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์
กรรมการและเลขานุการหลักสูตรฯ  02-649-5000 ต่อ 16227

Website
รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

http://hu.swu.ac.th/files/academics/tqf/tqf56/tqf2/T2_PhD_English.pdf