หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Logistics Engineering)
     
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Eng. (Logistics Engineering)

วิชาเอกของหลักสูตร
     
สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรสองภาษา)

จุดเด่นของหลักสูตร
     
เป็นหลักสูตรวิศวกรรมที่จัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์ จำกัด ศึกษาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมในสาขาโลจิสติกส์  เน้นการออกแบบงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการบริหารการดำเนินงานของระบบโลจิสติกส์ โดยจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) และจัดการฝึกงานในระบบสหกิจศึกษาภาคใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนหลากหลายบริษัท   

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. รับนิสิตไทย และนิสิตชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
  2. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 22038, 27067
http://eng.swu.ac.th/