หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Nursing Science Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต:  พย.บ.
     
Bachelor of Nursing Science:  B.N.S.

วิชาเอกของหลักสูตร
     
พยาบาลศาสตร์

จุดเด่นของหลักสูตร
     
เป็นหลักสูตรที่ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ โดยการพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตจากนำความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงาน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สามารถประกอบวิชาชีพการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  2. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
โทร.02-6495000 ต่อ 21800,21821
โทร.089-9222549
โทรสาร 02-6495000 ต่อ 21823
http://nurse.swu.ac.th