หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Environmental Technology and Resources 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  วท.บ. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Science (Environmental Technology and Resources)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Environmental Technology and Resources)

ชื่อเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-

จุดเด่นของหลักสูตร
   1. มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการเพื่อวิเคราะห์แก้ไข และเสนอแนวทางป้องกันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
   2. มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
   3. สามารถปฏิบัติงานและสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรกับชุมชนได้เป็นอย่างดี 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
   1. นักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
   2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
   3. ผู้รับผิดชอบงานทางด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โทร. 0-2649-5000  ต่อ 11308
http://ece.swu.ac.th/new%20serve%20ECE%2051054/index.html