หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
     
ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
     
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in
Sustainable Hospitality and Tourism Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ศศ.บ. (การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Arts (
Sustainable Hospitality and Tourism Management)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.A. (
Sustainable Hospitality and Tourism Management)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     - 

จุดเด่นของหลักสูตร    

 1. หลักสูตรนานาชาติ เน้นการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่คำนึงถึงความยั่งยืน สังคม วัฒนธรรมและธรรมชาติ
 2. ให้ปริญญาร่วม Bachelor of Tourism Management จาก La Rochelle Business of Tourism กับนิสิตที่ร่วมโครงการ

จุดแข็ง

 1. โครงการปริญญาร่วม (Dual Degree Program) กับ La Rochelle Business School of Tourism ประเทศฝรั่งเศส
 2. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
 3. อาจารย์ประจำชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ
 4. อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
 5. การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเล็ก
 6. การจัดการเรียนการสอนที่ประสานมิตรตลอด 4 ปี

อาชีพที่ประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. พนักงานในอุตสาหกรรมภาคบริการและการท่องเที่ยว เช่น พนักงานโรงแรมในแผนกต่างๆ พนักงานในธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว ด้านนันทนาการ ผู้นำทัวร์ มัคคุเทศก์ที่สามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ธุรกิจการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และแผนกบริการภาคพื้นดิน
 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น โรงแรมขนาดเล็ก สปาและสถานออกกำลังกาย
 4. อื่นๆ เช่น พนักงานแผนกวิเทศสัมพันธ์ พนักงานในองค์กรระดับชาติและนานาชาติที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

Bachelor of Arts in Sustainable Tourism Management

Strengths

 1. Dual degree program with La Rochelle Business School of Tourism, France
 2. Student exchange programs with remarkable schools in areas of hospitality and tourism management
 3. Qualified foreign faculty members
 4. Experienced adjunct and globally recognized visiting lecturers from hospitality and tourism industry
 5. Small classrooms management for individual attention

Occupations

 1. Any kind of hospitality and tourism organizations such as hotels, travel agencies, airlines, spa and fitness centers, and other types of business.
 2. SMEs and young entrepreneurship in hostility and tourism businesses.
 3. Higher education in business administration, tourism management, international hospitality management, international tourism management, leisure and recreation service management.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

        ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้

 1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
 2. มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE”O” Level   ไม่ต่ำกว่า C
 3. หากมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าคะแนน TOEFL ตั้งแต่  500 คะแนน ขึ้นไป  (Paper-based Test : PBT) หรือตั้งแต่ 61 คะแนน (Internet-based Test : IBT) หรือตั้งแต่ 173 คะแนน (The Computer–based Test : CBT) หรือผลสอบ IELTS ที่ระดับคะแนน 5 ขึ้นไป  หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
 4. หากมีผลสอบ  SAT (Critical Reading and Mathematics) ไม่ต่ำกว่า 1000 จะได้รับการพิจารณายกเว้นการสอบข้อเขียนความถนัดทางการเรียน

คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
โทร.  02-260-2067, 02-259-4754-5 ต่อ 1-1290
http://ic.swu.ac.th/