หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบำบัด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบำบัด
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Physical Therapy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (กายภาพบำบัด)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Physical Therapy)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Physical Therapy)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
-ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร      
     สร้างผู้นำทางวิชาการที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่มีการประยุกต์ใช้และการต่อยอดองค์ความรู้ โดยให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกต่อสังคม

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักกายภาพบำบัด ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
  2. นักกายภาพบำบัดประจำสถานศึกษา
  3. นักกายภาพบำบัดหรือที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพ ประจำสถานประกอบการอื่นๆ
  4. นักกายภาพบำบัดอิสระ
  5. วิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
  3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  4. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

คณะกายภาพบำบัด
โทร: 02 649-5000 (ext 2253-4)
โทรสาร: 02 649-5450
http://healthsci.swu.ac.th/