หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
     
ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program in Applied Behavioral Science Research 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
     ชื่อย่อ   (ภาษาไทย):  วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Science (Applied Behavioral Science Research)
     ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ):  M.S. (Applied Behavioral Science Research Program)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
-

จุดเด่นของหลักสูตร 
     
หลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ กับ  International  Islamic University of  Malaysia (IIUM) และสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย  อาจารย์  นักประเมินโครงการ นักบริหารโครงการ  นักพัฒนาบุคคลและสังคม และนักวิชาการ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 และ/หรือ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
     ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นนิสิตที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตร ปร.ด. และไม่สามารถเรียนจบตามเงื่อนไขของหลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถเปลี่ยนสถานภาพนิสิต และมีการโอนหน่วยกิตจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.2554 ในหมวด7 การเปลี่ยนสภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต
     
และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
โทร  02-262-0809 ต่อ 17612
http://bsri.swu.ac.th/