หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Applied Behavioral Science Research

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  ปร.ด.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Applied Behavioral Science Research)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  Ph.D. (Applied Behavioral Science Research)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
 -

จุดเด่นของหลักสูตร  
     
หลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ กับ  International  Islamic University of  Malaysia (IIUM) และสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     
ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย  อาจารย์  นักประเมินโครงการ  นักบริหารโครงการ  นักพัฒนาบุคคลและสังคม และนักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)
 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554

หมวดที่ 3 ข้อที่ 17  และ/หรือ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

  1. เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่มีการทำปริญญานิพนธ์
  3. มีความรู้ความสามารถในสาขาพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี ทั้งด้านวิธีการวิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์
  4. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารทั้งการเขียน อ่าน และพูด เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  5. ผ่านการสอบภาษาอังกฤษทั่วไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  6. มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยอาจจะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยก็ได้

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1 และ แบบ 2.2)

          ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          ก)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ต้องการสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ซึ่งเป็นแบบการศึกษาที่เน้นการทำวิจัย มีการศึกษารายวิชา และทำปริญญานิพนธ์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตของการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17

          ข) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ต้องการสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2)  ที่มีการศึกษารายวิชา และทำปริญญานิพนธ์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตของการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17

     และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
โทร.  02-262-0809 ต่อ 17612
http://bsri.swu.ac.th/