หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Political Science Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย):  รัฐศาสตรบัณฑิต
     ชื่อย่อ  (ภาษาไทย):  ร.บ.
     ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Political Science
     ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ):  B.Pol.Sc.

วิชาเอก/แขนงวิชา  (ถ้ามี)
     ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  (International Relations)
     รัฐประศาสนศาสตร์  (Public Administration)
     การเมืองการปกครอง  (Politics and Governments)

จุดเด่นของหลักสูตร
     เน้นการสร้างความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยทั้งในภาพรวมของรัฐศาสตร์ และเฉพาะสาขาอย่างลึกซึ้งยึดหลักจริยธรรมทางวิชาการ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ภาครัฐ  ตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้  เช่น  พนักงานสอบสวนและสืบสวน  พนักงานปราบปรามยาเสพติด  ปลัดอำเภอ  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  พนักงานการเลือกตั้ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ  นักสังคมสงเคราะห์  นักวิจัย  นักปกครอง  นักบริหารงานบุคคล  นักพัฒนาสังคม  นักพัฒนาชุมชน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น
 2. รัฐวิสาหกิจ  ตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้  เช่น  พนักงานการท่องเที่ยว  พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พนักงานการไฟฟ้านครหลวง  พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  พนักงานการประปานครหลวง  พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค  พนักงานองค์การโทรศัพท์  พนักงานท่าเรือแห่งประเทศไทย  พนักงานทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เป็นต้น
 3. หน่วยงานภาคเอกชน  ได้แก่  บริษัทและห้างหุ้นส่วนต่างๆ  ตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้  เช่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ  นักสังคมสงเคราะห์  นักวิจัย  นักบริหารงานบุคคล  พนักงานบริการ  พนักงานขาย  พนักงานลูกค้าสัมพันธ์  พนักงานฝึกอบรม  พนักงานติดต่อประสานงาน  เป็นต้น
 4. องค์กรสาธารณประโยชน์  ได้แก่  องค์การพัฒนาเอกชนและมูลนิธิต่างๆ  โดยมีตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้  เช่น  งานสืบค้นข้อมูล  งานวิจัยและพัฒนา  งานบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมงานรณรงค์และเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  เป็นต้น
 5. องค์การระหว่างประเทศ  ตำแหน่งที่สามารถบรรจุได้  เช่น  สถานทูตของประเทศต่างๆ  องค์กรสังกัดองค์การสหประชาชาติ  เป็นต้น
 6. งานอิสระ  เช่น  งานแปล  งานเขียนบทความและหนังสือ  วิทยากร  เป็นต้น 
 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ. 2548
 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 3. คุณสมบัติอื่นๆ  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ติดต่อสอบถาม

คณะสังคมศาสตร์
โทร.02-649-5000 ต่อ 15576
http://soc.swu.ac.th/