หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)

ชื่อหลักสูตร
     ระดับมหาบัณฑิต
     ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
     ภาษาอังกฤษ:  Master of Education Program in Research and Development on Human Potentials
     ระดับดุษฎีบัณฑิต
     ภาษาไทย:  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
     ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Research and Development on Human Potentials

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ระดับมหาบัณฑิต
     ชื่อปริญญา
     (ภาษาไทย):  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
     (ภาษาอังกฤษ):  Master of Education (Research and Development on Human Potentials)
     อักษรย่อปริญญา
     (ภาษาไทย):  กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
     (ภาษาอังกฤษ):  M.Ed. (Research and Development on Human Potentials)

     ระดับดุษฎีบัณฑิต
     (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
     (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Research and Development on Human Potentials)
     อักษรย่อปริญญา
     (ภาษาไทย):  ปร.ด. สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
     (ภาษาอังกฤษ):  Ph.D. (Research and Development on Human Potentials)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา

     หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มี 6 แขนงวิชา (Concentration Area) ได้แก่

  1. แขนงวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา (Educational Testing and Measurement)
  2. แขนงวิชาการตรวจสอบและการประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Auditing and Quality Assurance)
  3. แขนงวิชาการวิจัยและสถิติการศึกษา (Educational Research and Statistics)
  4. แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา (Psychology of Human Development and Counseling)
  5. แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)
  6. แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ (Special Education)

จุดเด่นของหลักสูตร
     หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ซึ่งมีการบูรณาการศาสตร์ ผสานหรือเชื่อมโยง 3 กลุ่มวิชาหลักระหว่าง การวัดการประเมินผลและการวิจัย จิตวิทยา และการศึกษาพิเศษเข้าด้วยกันเป็นสหวิทยาการ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยทางการศึกษา นักวัดผลการศึกษา นักประเมินและตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา นักจิตวิทยา นัการศึกษาพิเศษ ครู อาจารย์ และนักวิชาการในองค์กรภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
     1) ระดับมหาบัณฑิต เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี (ต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในการสมัครสอบ) โดยไม่จำกัดหลักสูตรและสาขาวิชา

     2) ระดับดุษฎีบัณฑิต
     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการรับสมัครสอบ) หรือ
     - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี (ต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการรับสมัครสอบ) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยไม่จำกัดหลักสูตรและสาขาวิชา

     และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะศึกษาศาสตร์
โทร 02 649 5000 ต่อ 15598 และ 15597
http://edu.swu.ac.th