หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education Program in Elementary Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  การศึกษาบัณฑิต  (การประถมศึกษา)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  กศ.บ. (การประถมศึกษา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Education (Elementary Education)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Ed. (Elementary Education)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
-ไม่มี-

จุดเด่นของหลักสูตร    
     
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นหลักสูตรที่เปิดรับนิสิตมาเป็นเวลานาน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลายหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต   มีสาระรายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและนโยบายของชาติ  อีกทั้งกำหนดให้เป็นหลักสูตรสำหรับนิสิตโครงการเพชรในตม ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตความรู้ความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อไปพัฒนาการศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูระดับประถมศึกษา ครูการศึกษานอกระบบและครูการศึกษาพิเศษ
 2. นักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 3. นักวิจัยทางด้านการศึกษา
 4. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 5. นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
 6. นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
 7. นักวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
 8. นักพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
 9. ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา
 10. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร ฝึกอบรม
 11. ทำงานที่เกี่ยวข้องด้านจิตวิทยา และการแนะแนวทางการศึกษา
 12. บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ศิษย์เก่าดีเด่น 

 1. นางกาญจนา จองเดิม ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้รับรางวัล ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยครูแห่งแผ่นดินประจำปี 2555 จากสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เชิดชูครูดีเด่น ประจำปี  2557 รุ่นที่ 6 จากโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
 2. นางนิพาวรรณ  คะเชนทร ครูโรงเรียนบ้านหนองมะกอก  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2 ได้รับรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2551” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2551
 3. นางถิรนารถ  ติดมา  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์  ต.โนนสมบูรณ์  อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย สังกัด   สพป.หนองคายเขต 3   ได้รางวัลครูคณิตศาสตร์ดีเด่น  ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี  2553
 4. นายพิทักษ์ โสตถยาคม   นักวิชาการศึกษา กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา     สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับสำนัก ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ปี 2550 และได้รับรางวัล “บุคลากร ดีเด่น” ระดับสำนัก ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ปี 2552
 5. นายธงชัย คำปวง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก   ตำบลห้วยโรง  อำเภอร้องกวาง  จ.แพร่  ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2552

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง
 2. มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
 3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
 4. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะศึกษาศาสตร์  
อาจารย์วิลาวัลย์  ด่านสิริสุข โทร. 081 658 5477
www.edu.swu.ac.th