หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  การศึกษาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย):  กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Education (Early Childhood Education)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Ed. (Early Childhood Education)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     
การศึกษาปฐมวัย

จุดเด่นของหลักสูตร
     
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาเป็นระยะเวลานานทำให้มีองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัยที่สะสมมาอย่างยาวนาน ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพอย่างมาก รวมทั้งมีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยที่หลากหลายและมีคุณค่า นอกจากนี้หลักสูตรยังมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  2. ผ่านการคัดเลือก
  3. คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต

ติดต่อสอบถาม

คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ ดร.รังรอง  สมมิตร โทร. 094 426 1446
www.edu.swu.ac.th