หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in General Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย): กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): ฺBachelor of Education (General Science)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Ed. (General Science)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     -

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งเนื้อหาวิชา และทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม
 2. บัณฑิตสอบผ่านการบรรจุเข้ารับราชการครูในสังกัดหน่วยงานราชการจำนวนมาก
 3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การศึกษาภาคสนาม และ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา
 2. นักวิชาการทางการศึกษา
 3. นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา
 4. นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
 5. ผู้จัดการอบรมและสัมมนาในองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
 6. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ

 1. นิสิตได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2554 นายสุรเชษฐ์  หิรัญสถิตย์
 2. นิสิตได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2555 นางสาวชุติมา  อันชนะ
 3. นิสิตได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2556 นายรักษวิชช์ ปรัสพันธ์
 4. นิสิตได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2557 นายธนวุฒิ  มากเจริญ
 5. นิสิตได้รับรางวัลเยาวชนประกายเพชรกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2554 นายสุรเษฐ์  หิรัญสถิตย์
 6. นิสิตได้รับรางวัลเยาวชนประกายเพชรกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555 นายวิชิตพล  มีแก้ว
 7. นิสิตชนะผ่านเข้ารอบโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 2. ต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือต้องผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

 

ติดต่อสอบถาม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์:     02-649-5000 ต่อ 18660
อีเมล:         surasakl@swu.ac.th
Website:     http://science.swu.ac.th/
Facebook:   www. https://web.facebook.com/prsciswu?fref=ts