หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in
Thai Dance Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): การศึกษาบัณฑิต (นาฏศิลป์ศึกษา)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย): กศ.บ. (นาฏศิลป์ศึกษา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Education (
Thai Dance Education)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Ed. (
Thai Dance Education)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     -

จุดเด่นของหลักสูตร
มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและ เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ตาม วิชาเอกโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 ครูนาฏศิลป์ ระดับปฐมวัยศึกษา ครูระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษา และครูการศึกษานอกโรงเรียน 
2 นักวิชาการทางด้านนาฏศิลป์ 
3 นักวิจัยทางการศึกษานาฏศิลป์ 
4 ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางการศึกษา 
5 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับนาฏศิลป์ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  2. มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
  3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู

ติดต่อสอบถาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15359