หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย: การศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา
     ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Art Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
     ชื่อย่อ (ภาษาไทย): กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Education (Art Education)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Ed. (Art Education)

วิชาเอกของหลักสูตร/แขนงวิชา
     -

จุดเด่นของหลักสูตร
มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอนและ เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ตาม วิชาเอกโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 ครูศิลปะในระดับปฐมวัยศึกษา ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน
2 นักวิชาการทางดานศิลปศึกษา 
3 นักวิจัยทางดานศิลปศึกษา 


 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรอง
  2. มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
  3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู

ติดต่อสอบถาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15359