บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติและผลงาน
 Tel:02-649-5000 ext.15717
 pansiri@g.swu.ac.th

 

 

รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติและผลงาน
Tel:02-649-5000 ext.15717
benjamat@g.swu.ac.th

รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติและผลงาน
Tel:02-649-5000 ext.15717
chantana@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติและผลงาน
Tel:02-649-5000 ext.15717
nutteerat@g.swu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติและผลงาน
Tel:02-649-5000 ext. 12626
nattapong@g.swu.ac.th

 

 


นายธรรมรัตน์ ประสาทพจน์
หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

Tel:02-649-5000 ext.15617
thammar@g.swu.ac.th