Enter Title

แผนการดำเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

วิสัยทัศน์ 
          พัฒนาการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นกลจักรหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

ที่มา    จากการศึกษาและรายงานของธนาคารโลก (The World Bank) ที่กล่าวว่าพัฒนาการทางด้านความรู้และเทคโนโลยีนำมาซึ่งรายได้ที่ดีของ ประชากรดังรูปที่ 1


            โดยสถาบันอุดมศึกษา (Higher Education Institute: HEI) จะต้องเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิด ความสามารถ (skill) และ การค้นหาความรู้/การวิจัย (research) เพื่อนำไปสู่พัฒนาเหล่านี้ ที่ผ่านมา จากการศึกษาของธนาคารโลกพบว่าสถาบันอุดมศึกษายังขาดการเชื่อมกับกลุ่มเป้า หมายต่างๆ ที่เป็นฟันเฟื่องสำคัญในการพัฒนาของประเทศทำให้ประเทศชาติพัฒนาช้ากว่าที่ ควรจะเป็น กลุ่มเหล่านี้ได้แก่ สถานที่ฝึกงาน (training providers) นายจ้าง (employers) บริษัท (companies) สถาบันวิจัย (research institutes) หรือแม้แต่สถานศึกษาระดับมัธยม (earlier education) รูปที่ 2

  รูปที่ 1    แสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมและรายได้*

 

รูปที่ 2    แสดงความไม่เชื่อมต่อกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  (ดัดแปลงจาก *)

* จากรายงาน  Putting Higher Education to Work: Skill and Research for Growth in East Asia ของ World Bank East Asia and Pacific Regional Report  2011

 

          ดังนั้นเพื่อให้มศว เป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศชาติสู่พัฒนาการ ทางเศรษฐกิจและสังคมชั้นนำในระดับอาเซียนจึงเสนอแนวคิดตามรูป เพื่อกำหนดพันธกิจทางด้านวิชาการ

พันธกิจ

  1. ผลักดันให้หลักสูตรต่างๆ ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา นำมาซึ่งการประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิต
  2. ผลักดันให้หลักสูตรต่างๆ เพิ่มมีการสอนแบบนิสิตเป็นศูนย์กลาง นำมาซึ่งบัณฑิตที่สามารถหาความรู้ด้วยตัวเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรนานาชาติของคณะต่างๆ และการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบในการเป็นศูนย์การบริหารจัดการหลัก สูตรนานาชาติเหล่านี้ เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีอาเซียน
  4. พัฒนาระบบ/ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การลงทะเบียนของนิสิต เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริการการศึกษา
  5. ผลักดันให้เกิดศูนย์สหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเชื่อมต่อหลักสูตรกับความต้องการของนายจ้างและบริษัทต่างๆ
  6. ส่งเสริมและผลักดันอาจารย์ให้ทำงานวิชาการ ทั้งการเขียนบทความทางวิชาการ ตำรา/หนังสือ รวมทั้งการทำงานวิจัย (ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย) เพื่อให้มีผลงานพร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ส่งผลสู่ความเชื่อมั่นของสังคมต่อมหาวิทยาลัย
  7. ส่งเสริมให้เกิดโครงการต้นแบบของหลักสูตรที่เชื่อมต่อระหว่างการศึกษาในระดับมัธยมสู่อุดมศึกษาของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
  8. ร่วมกับงานต่างๆ เช่น งานพัฒนาศักยภาพนิสิต ในการผลักดันให้นิสิตเกิดอัตลักษณ์ของมศว เพื่อให้บัณฑิตของมศว มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดีของสังคม