ข่าวสาร

ประกาศวันหยุดราชการ ในวันที่ 4, 7 กันยายน 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตร และ องครักษ์

Posted: Aug 19, 2020
Comments: 0
Author: benjawank

             ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ประกาศไปแล้วนั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการในเดือนกันยายน เพิ่ม 2 วัน เพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ซึ่งถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ คือ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน และ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้วันดังกล่าว เป็นวันหยุดราชการทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์

ดาวน์โหลดประกาศ 

Print
Tags: