ข่าวสาร

ประกาศผลโครงการ DARE TO CHANGE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Posted: Sep 3, 2020
Comments: 0

ตามที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจคณาจารย์ในการพัฒนาตนเอง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Active learning และส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active learning เพิ่มมากขึ้นในมหาวิทยาลัย นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศรายชื่อคณาจารย์ตามระดับผลงาน และจำนวนเงินรางวัล ดังนี้

 

รางวัล ผลงานระดับดีเด่น รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 11 รางวัล ได้แก่

 1. รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ

คณะมนุษยศาสตร์

 1. อ.อาภาพรรษ์ เรืองกุล

คณะมนุษยศาสตร์

 1. ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

คณะวิทยาศาสตร์

 1. รศ.ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์

 1. อ.ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล

คณะศึกษาศาสตร์

 1. อ.ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์

คณะศึกษาศาสตร์

 1. รศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ

คณะแพทยศาสตร์

 1. ผศ.ดร.จิตติมา มานะกิจ

คณะเภสัชศาสตร์

 1. อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล

คณะกายภาพบำบัด

 1. อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 1. ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

คณะเศรษฐศาสตร์

รางวัล ผลงานระดับดี รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 15 รางวัล ได้แก่

 1. ผศ.ดร.ศศิพิมล ประพินพงศกร

คณะมนุษยศาสตร์

 1. อ.มัญชุรี เกาสายพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์

 1. อ.ปริญญา ฉิมบรรเลง

คณะมนุษยศาสตร์

 1. อ.Tran Thi Bich Thao

คณะมนุษยศาสตร์

 1. อ.นาริฐา สุขประมาณ

คณะมนุษยศาสตร์

 1. ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์

 1. ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

 1. ผศ.ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล

คณะพยาบาลศาสตร์

 1. ผศ.ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล

คณะแพทยศาสตร์

 1. ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. อ.ดร.ภัทธกร บุบผัน

คณะกายภาพบำบัด

 1. อ.ดร.ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 1. อ.สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 1. ผศ.ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 1. อ.ดร.ปัญญา ไวยบุญญา และผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

   ***ทั้งนี้ การมอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง***

          สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ ----> Download

Print
Tags: