ข่าวสาร

ประกาศ มศว เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

Posted: Dec 30, 2020
Comments: 0
Author: benjawank

ประกาศ มศว เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

             ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ประกาศไปแล้วนั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ 
             ภาคปลาย (2/2563)
             1. วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 : วันหยุดตรุษจีน
             2. วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 : วันหยุดเทศกาลสงกรานต์
             ภาคฤดูร้อน (3/2563) 
             1. วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 : วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

             ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคปลายและภาคฤดูร้อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

             ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร <<<<< ที่นี่ 

Print
Tags: