ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านประเมินจาก QS Stars University Rating System ในภาพรวม (Overall) ได้ระดับ 3 ดาว

Posted: May 27, 2021
Comments: 0

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านประเมินจาก QS Stars University Rating System  ในภาพรวม (Overall) ได้ระดับ 3 ดาว ด้วยคะแนน 677/1000 โดยมีการให้คะแนนเป็นหมวดหมู่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คะแนน ระดับ ห้าดาว ถึง 6 หมวดหมู่ จาก 8 หมวดหมู่ ดังนี้

  • ด้านการสอน (Teaching)
  • การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning)
  • คุณภาพของหลักสูตร (Program Strength)
  • คุณภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีงานทำ (Employability)
  • การพัฒนาด้านวิชาการ (Academic Development)
  • แนวปฏิบัติหรือนโยบายในการให้โอกาสและทรัพยากรที่เท่าเทียมกัน (Inclusiveness)

และเป็นมหาวิทยาลัย แห่งเดียว ในประเทศไทย ที่ได้รับการประเมินในหมวด การเรียนรู้ทางออนไลน์ เพราะมี digital infrastructure ที่ดีเลิศ อีกทั้งยังได้คะแนน สูงสุด ในหมวดของ การพัฒนาวิชาการ โดยเน้นที่การพัฒนาอาจารย์ (faculty development program)

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ---> download

Print
Tags: