ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Online Active Learning and Assessment” ทางออนไลน์

Posted: Jun 18, 2021
Comments: 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Online Active Learning and Assessment” ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ผ่านทางออนไลน์  ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 – 16.00 น. โดย ผศ.ดร.นัทธีรัตน์  พีระพันธุ์ และ อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับจำนวน 60 ท่าน ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เมื่อปิดรับแล้วจะทำการแจ้งช่องทางการเข้าร่วมผ่านทางอีเมล

เมื่อเข้าร่วมอบรมในหัวข้อนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ ลิงค์

https://forms.gle/CBwzkccpRjRYqd75A

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณมุทิตา  เดโชเกียรติถวัลย์  โทร.02-649-5000 #15665  หรือ 086-523-1660

#SWUBEST #EffectiveOnlineTeaching #ทีมมศว

Print
Tags: