ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จากทฤษฎีการเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติ”

Posted: Jun 18, 2021
Comments: 0

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ โดยจัดเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 40 ท่าน  ในวันพุธที่ 7 และ 12 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. โดย อ.ดร.รังรอง สมมิตร,  อ.ดร.รุจน์ ฦาชา,  อ.ดร.นันทิณา นิลายน จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน และ อ.ดร.ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ จากภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เมื่อปิดรับแล้วจะทำการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมในแต่ละรุ่น และสถานที่ในการจัดอบรม

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ ลิงค์

https://forms.gle/gNYKh9pvEjTiMeUb8

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณมุทิตา  เดโชเกียรติถวัลย์  โทร.02-649-5000 #15665  หรือ 086-523-1660

#SWUBEST #EffectiveOnlineTeaching #ทีมมศว

Print
Tags: