ข่าวสาร

ประกาศผลโครงการ DARE TO CHANGE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตามที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มีการพัฒนาตนเอง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active learning เพิ่มมากขึ้นในมหาวิทยาลัย นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศรายชื่อคณาจารย์ตามระดับผลงาน และจำนวนเงินรางวัล ดังต่อไปนี้

                   รางวัล ผลงานระดับดีเด่น รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 13 รางวัล ได้แก่

1.

อ.ดร.ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร

คณะกายภาพบำบัด

2.

อ.ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม

คณะพยาบาลศาสตร์

3.

อ.ดร.เพชรวิภา คงอ่ำ

คณะมนุษยศาสตร์

4.

ผศ.ดร.ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข

คณะมนุษยศาสตร์

5.

อ.ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง

คณะวิทยาศาสตร์

6.

ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล

คณะวิทยาศาสตร์

7.

รศ.ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

8.

อ.ดร.ประภัสสร ยอดสง่า

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

9.

อ.ดร.สุทธิพงศ์ วรอุไร

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

10.

ผศ.ดร.กาญจนา ต้นโพธิ์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

11.

ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

12.

ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี และทีมงาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

13.

ผศ.พญ.วนิดา จงอรุณงามแสง

และ อ.นพ.ณัฐพจน์ รัตนบุรี

คณะแพทยศาสตร์

                     รางวัล ผลงานระดับดี รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 14 รางวัล ได้แก่

1.

ผศ.ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข

คณะกายภาพบำบัด

2.

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ

คณะกายภาพบำบัด

3.

ผศ.ดร.อริสรา สุขวัจนี

คณะพยาบาลศาสตร์

4.

ผศ.ดร.จรรยา ดาสา

และ อ.ดร.ณวรา สีที

คณะวิทยาศาสตร์

5.

ผศ.ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์

และ ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล

คณะวิทยาศาสตร์

6.

ผศ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ

คณะวิทยาศาสตร์

7.

อ.ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์

คณะศึกษาศาสตร์

8.

อ.ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

9.

ผศ.กริช ราชประสิทธิ์

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

10.

อ.ดร.สวรส ใจประสงค์

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

11.

ผศ.ดร.ยศไกร ไทรทอง

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

12.

ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

และ ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

13.

อ.ดร.จิตสุภา กิติผดุง

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

14.

อ.ดร.อรุโณทัย พยัคฆพงษ์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

**ทั้งนี้ การมอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง***

                            สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ ----> Download

Print
Tags: