ข่าวสาร

การลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการ (MOU) ระหว่าง มศว กับ มทร.ธัญบุรี

การลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการ (MOU) ระหว่าง มศว กับ มทร.ธัญบุรี
Posted: May 20, 2022
Comments: 0

การลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการ (MOU) ระหว่าง มศว กับ มทร.ธัญบุรี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้ง ศ.เกียรติคุณ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี คุณชุมพล พระประภา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และ รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยาน 
การลงนามบันทึกความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง มศว กับ มทร.ธัญบุรี ในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการในการให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงในการขอรับรองสมรรถนะของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

Print
Tags: