ข่าวสาร

"ปฏิรูปการศึกษาไทย"

"ปฏิรูปการศึกษาไทย"
Posted: Apr 1, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดระดมสมองหัวข้อ "ปฏิรูปการศึกษาไทย" เพื่อนำข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย และเสนอต่อการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ในวันที่ 29 ส.ค.2557 เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ถ่ายภาพ : กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล

Print
Tags: