ข่าวสาร

โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ เยี่ยมชม มศว องครักษ์

โรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ เยี่ยมชม มศว องครักษ์
Posted: Apr 1, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆ ใน มศว องครักษ์ เพื่อเตรียมข้อมูลด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 150 คน และครู จำนวน 8 คน

Print
Tags: