ข่าวสาร

มอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

มอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
Posted: Apr 1, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
1.รองศาสตราจารย์อัจฉริยา รังษิรุจิ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
2.รองศาสตราจารย์รัชนก ปิ่นแก้ว สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์พรรณี หนูซื่อตรง สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
4.รองศาสตราจารย์ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
5.รองศาสตราจารย์พัชรินทร์ แสงจารึก สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
6.รองศาสตราจารย์นิยม ลออปักษิณ สังกัดภาควิชาออร์โธปิติกส์ คณะแพทยศาสตร์
7.รองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
8.รองศาสตราจารย์วัลลภ วีชะรังสรรค์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
9.รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
10.รองศาสตรจารย์วิชิต บัวแก้ว สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร บุรีวงษ์ สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เลื่อนผลเจริญชัย สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภัทร์ พุทธสันติธรรม สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลลออ รัตนวิมานวงศ์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพิมล ประพินพงศกร สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์ สังกัดภาควิชาออร์โธปิติกส์ คณะแพทยศาสตร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา ศิริพรพาณิชย์ สังกัดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรินรัตน์ ศิริรัตนพันธ สังกัดภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ สุกใส สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์ สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ สังกัดภาควิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวดี มากพา สังกัดภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์ กฤตยาเกียรณ สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์

ถ่ายภาพ : กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล

Print
Tags: