ข่าวสาร

การประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF Online)

การประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF Online)
Posted: Apr 1, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

การประชุมหารือระหว่าง ฝ่ายวิชาการ สำนักหอสมุดกลาง และสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดทำระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF Online) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อสนับสนุนการบริหารหลักสูตร เนื่องจากในการบันทึก มคอ. 3-7 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักหอสมุดกลางในการสนับสนุนการดำเนินการ

Print
Tags: