ข่าวสาร

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
Posted: Apr 5, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดอบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง ศร 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตร

กำหนดการ
บรรยายเรื่อง "การบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" 
โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

บรรยายเรื่อง "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552" 
โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม)"

Print
Tags: