ข่าวสาร

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง" (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1 จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง" (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1 จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Posted: Apr 5, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มอบหมายให้  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชการ  (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และ ผศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์) และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต)  ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง" (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในการเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 

ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษา เรื่อง กลยุทธ์การบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียน โดยมี ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร

Print
Tags: