ข่าวสาร

การจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

การจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
Posted: Apr 22, 2016
Comments: 0
Author: benjawank

ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดกิจกรรม "เลือกแนวทาง วางอนาคต" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรทางการศึกษาของสถาบันต่างๆ และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจ เลือกแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัด ความสนใจ

Print
Tags: