ข่าวสาร

ประกาศผลโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประกาศผลโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

     ตามที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning เพิ่มมากขึ้นในมหาวิทยาลัย และมีคณาจารย์ให้ความสนใจในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนโครงการ นั้น

     ในการนี้ คณะกรรมการตัดสินผลงานโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อคณาจารย์ตามระดับผลงาน และจำนวนเงินรางวัล ดังต่อไปนี้

          รางวัล ผลงานระดับดีเด่น รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 8 รางวัล ได้แก่

 1. อ.ดร.ภัทร์อร พิพัฒนกุล

คณะมนุษยศาสตร์

 1. ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกุล

คณะศึกษาศาสตร์

 1. ผศ.ดร.จิตติมา มานะกิจ และคณาจารย์ร่วมสอน 

คณะเภสัชศาสตร์

 1. อ.ดร.อนิรุทธิ์  ลิ้มตระกูล และคณาจารย์ร่วมสอน 

คณะแพทยศาสตร์

 1. รศ.ดร.จันจิรา จับศิลป์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. อ.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว และคณาจารย์ร่วมสอน

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 1. ผศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 1. อ.ดร.คมสิทธิ์ เกียนวัฒนาและอ.ดร.กฤติกา สายณะรัตร์ชัย  

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

          รางวัล ผลงานระดับดี รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 24 รางวัล ได้แก่

 1.  อ.วนารัตน์ น้อยเล็ก

คณะมนุษยศาสตร์

 1.  อ.ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล

คณะมนุษยศาสตร์

 1.  ผศ.ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล

คณะมนุษยศาสตร์

 1.  อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 1.  ผศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา    

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 1.  อ.เมทินี ทนงกิจ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 1.  อ.ดร.ธรรมนูญ สะเทือนไพร

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 1.  อ.รัตติยา พาณิชย์กุล มีบุศย์และอ.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 1.  อ.รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

 1.  ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

คณะศึกษาศาสตร์

 1.  อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

คณะศึกษาศาสตร์

 1.  อ.ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ 

คณะศึกษาศาสตร์

 1.  อ.ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี

คณะศึกษาศาสตร์

 1.  ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

คณะเศรษฐศาสตร์

 1.  อ.ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์

คณะสังคมศาสตร์

 1.  รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ และคณาจารย์ร่วมสอน     

คณะแพทยศาสตร์

 1.  ผศ.พญ.วรรณพร บุรีวงษ์และคณาจารย์ร่วมสอน

คณะแพทยศาสตร์

 1.  ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล และผศ.นพ.โชติ วีระวงษ์

คณะแพทยศาสตร์

 1.  ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ

คณะกายภาพบำบัด

 1.  ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล และคณาจารย์ร่วมสอน 

คณะวิทยาศาสตร์

 1.  รศ.ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์

 1.  อ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

คณะวิทยาศาสตร์

 1.  ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำและอ.ดร.บงกช บุญบูรพงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

 1.  อ.ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

                  ***การมอบเงินรางวัลจะแจ้งให้ทราบภายหลัง***

สามารถ Download ประกาศผลการประกวดโครงการ Dare to Change ได้ที่  
>>>> Download <<<<<

Print
Tags: