ข่าวสาร

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to change

Nopphagorn Kittikundecha 0 2742

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

         ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to Change โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
                     ประเภทที่ 1: การจัดการเรียนการสอน Active learning 
                     ประเภทที่ 2: สื่อการเรียนการสอน
                     ประเภทที่ 3: การวิจัยในชั้นเรียน

        รางวัล สำหรับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแต่ละหัวข้อจะได้รับเงินรางวัล

        10,000 บาท (สำหรับผลงานดีเด่น)
และ 5,000 บาท (สำหรับผลงานระดับดี)

         สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

** ขอสงวนสิทธิ์อาจารย์ที่เคยได้รับรางวัลในโครงการ Dare to change มาแล้ว ในการสมัครเข้าร่วมในประเภทเดิม โดยยังสามารถส่งผลงานประกวดในประเภทอื่นได้

 รายละเอียดและรูปแบบการส่งในหัวข้อ สื่อการเรียนการสอน และ การวิจัยในชั้นเรียน  

พิธีรับรางวัลอาจารย์ต้นแบบจาก สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคม ควอท.

Nopphagorn Kittikundecha 0 8

วันที่ 23 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ซึ่งในปี 2566 นี้ รศ. ดร. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบจาก สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคม ควอท. ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ประจำปี 2566 ในงานประชุมได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯกล่าวปาฐกถาและเป็นผู้มอบรางวัลให้กับมหาวิทยาลัยและอาจารย์ต้นแบบจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นตัวแทนรับมอบโล่ฯ เกียรติคุณ และมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กล่าวเปิดงาน

ภาพถ่าย : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Dare to Change

Nopphagorn Kittikundecha 0 818

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ จึงอาจทำให้อาจารย์เกิดความไม่สะดวกในการจัดทำผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Dare to change ดังนั้นฝ่ายจัดโครงการจึงมีการนำเกณฑ์การสมัครข้อ 2. เป็นรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในช่วงปีการศึกษา 2564-2565 ออก โดยสามารถส่งรายวิชาในปีการศึกษาใดก็ได้ และเพื่อให้อาจารย์สามารถเตรียมเอกสารข้อมูลในการจัดส่งสมัครเข้าพิจารณาในโครงการได้ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการปิดรับสมัครการส่งผลงาน จากวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่ 31 พฤษาคม 2566

                   

RSS
1345678910Last