ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Active Learning

benjawank 0 704

ฝ่ายวิชาการ มีกำหนดจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Active Learning" ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2558
ณ ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
เพื่อเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

วันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 15 ปี

benjawank 0 439

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ในการมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ครบรอบ 15 ปี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดนิทรรศการ "เปิดโลกกว้างทางการศึกษา Expo 2015" ณ โรงเรียนสารสาสน์ ร่มเกล้า

benjawank 0 623

ฝ่ายวิชาการ  ร่วมจัดนิทรรศการ "เปิดโลกกว้างทางการศึกษา Expo 2015" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-13.30 น. ณ บริเวณหอประชุมใหม่และลานอาคาร 4-5 โรงเรียนสารสาสน์ ร่มเกล้า 

RSS
First2526272830323334Last