ข่าวสาร

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem Based Learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

benjawank 0 615

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัด  "โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem Based Learning: PBL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"  ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2558 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โครงการสัมมนา เรื่อง "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2558

benjawank 0 487

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปริญญาตรี" ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ "หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒ: ความเป็นครูและทักษะการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558" รุ่นที่ 3

benjawank 0 414

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  "หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒ: ความเป็นครูและทักษะการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

RSS
First2627282931333435Last