ข่าวสาร

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง" (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1 จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

benjawank 0 473

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มอบหมายให้  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชการ  (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และ ผศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์) และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา (นางสุพรรณี เชษฐ์เชาวลิต)  ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง" (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1จากสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในการเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 

เยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

benjawank 0 405

คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน: ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีท่านประธานคือ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เพื่อรับฟังข้อมูลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันในเครือข่ายต่อไป

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

benjawank 0 464

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดอบรมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง ศร 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตร

 

RSS
First2728293032343536Last