ข่าวสาร

สถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี

benjawank 0 526

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การอบรม “หลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน รุ่นที่ 2

benjawank 0 720

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดอบรม “โครงการหลักสูตรศรีนครินทรวิโรฒศึกษา: ความเป็นครูและทักษะการสอน รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ศร.101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ

benjawank 0 535

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัด "โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปสหกิจศึกษา" ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ที่จะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1/2558 

RSS
First2930313234363738Last