ข่าวสาร

โครงการการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ"

benjawank 0 619

กองบริการการศึกษา มีกำหนดจัดโครงการการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การพัฒนาทักษะด้านวิชาการ" ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด 

การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558"

benjawank 0 555

ฝ่ายวิชาการ  มีกำหนดจัดการอบรม เรื่อง "การจัดทำตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558" เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

benjawank 0 758

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม  2558  ณ  โรงแรมไมด้า  ทวารวดี  แกรนด์  จังหวัดนครปฐม  

RSS
First3031323335373839Last