ข่าวสาร

สัญจร@คณะพลศึกษา และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

benjawank 0 534

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน และหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ สัญจรไปยังคณะพลศึกษา  และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (รับตรง และโครงการ 11 โครงการ)

benjawank 0 450

การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (รับตรง และโครงการ 11 โครงการ) ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สัญจร@คณะมนุษยศาสตร์

benjawank 0 434

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน และหัวหน้างานทะเบียนนิสิตและสถิติ สัญจรไปยังคณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 222 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ 

RSS
First3132333436383940Last