ข่าวสาร

ฝ่ายวิชาการสัญจร@คณะศึกษาศาสตร์

benjawank 0 559

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างานจัดการเรียนการสอน สัญจรไปยังคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ 

อบรม "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z) รุ่น 2 ส่วนที่ 1: การเรียนการสอนเชิงรุก

benjawank 0 687

สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z) รุ่น 2 
ส่วนที่ 1: การเรียนการสอนเชิงรุก ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นซ์เซส กรุงเทพฯ

การอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 หัวข้อ "การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)"

benjawank 0 638

การอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 หัวข้อ "การบันทึกข้อมูลมาตรฐานการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)" ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (1101) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี

RSS
First3233343537394041Last