ข่าวสาร

การประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF Online)

benjawank 0 551

การประชุมหารือระหว่าง ฝ่ายวิชาการ สำนักหอสมุดกลาง และสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดทำระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF Online) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 

มอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

benjawank 0 628

มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 20 ปี

benjawank 0 509

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์) มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักสื่อเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

RSS
First3334353638404142